معرفی انجمن

ماده 1) انجمن علمی و آموزشی مشاوران استان خراسان رضوی که از این پس در این اساسنامه " انجمن " نامیده می شود ، به منظور توسعه و نهادینه سازی مشارکت فرهنگیان با رشته تخصصی مشاوره در تولید و انتشار علم و فناوری، ایجاد زمینه همکاری و همیاری بیشتر آنان در ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و پرورش، بهبود شیوه های یاد دهی – یادگیری و ارتقاء صلاحیت های علمی و حرفه ای مشاوران تشکیل می شود.

ماده 2) انجمن، مؤسسه ای غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی آموزشی ، علمی پژوهشی و فرهنگی جهت ارتقاء سلامت عمومی جامعه فعالیت می کند و از تاریخ ثبت ، دارای شخصیت حقوقی است .
انجمن علمی و آموزشی مشاوران استان خراسان رضوی، به منظور توسعه و نهادینه سازی مشارکت فرهنگیان با رشته تخصصی مشاوره در تولید و انتشار علم و فناوری، ایجاد زمینه همکاری و همیاری بیشتر آنان در ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و پرورش، بهبود شیوه های یاد دهی – یادگیری و ارتقاء صلاحیت های علمی و حرفه ای مشاوران تشکیل می شود.

 انجمن، مؤسسه ای غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی – آموزشی ، علمی – پژوهشی و فرهنگی جهت ارتقاء سلامت عمومی جامعه فعالیت می کند و از تاریخ ثبت ، دارای شخصیت حقوقی است .

اداره ی امور انجمن پس از تاسیس ، بر عهده ی جمع منتخبی از اعضاء با عنوان " شورای اجرایی " است و رئیس این شورا ، نماینده قانونی انجمن می باشد .

فصل دوم ) وظایف و فعالیت ها

ماده 6) به منظور نیل به هدف های مذکور در ماده ی 1 این اساسنامه، حدود وظایف و اختیارات انجمن به شرح ذیل خواهد بود :

1-6- برقراری ارتباط علمی، آموزشی و پژوهشی و تبادل نظر و تجربه بین مشاوران و سایر کارشناسان و صاحب نظرانی که به نحوی با موضوع  فعالیت این انجمن مربوط اند

 2-6- نیاز سنجی، تدوین در خواست، پیشنهاده، اجرا، نظارت و کاربست تحقیقات علمی ، آموزشی و فرهنگی در سطوح استانی، ملی و بین المللی، با مشارکت متخصصانی که به گونه ای با موضوع فعالیت انجمن سرو کار دارند  

3-6- همکاری با نهادهای علمی ، آموزشی ، پژوهشی و اجرایی آموزش و پرورش در زمینه ایجاد اجرا، مستند سازی ، ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی مرتبط

4-6- تشویق و ترغیب دانش آموزان برای مشارکت در امور آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی

5-6- مشارکت و همکاری در نیاز سنجی ، طراحی ، اجرا و ارزشیابی دوره های آموزشی

6-6- برگزاری همایش ها ، کنفرانس ها ، میز گردها و سخنرانی های علمی – آموزشی ، علمی – پژوهشی و فرهنگی

7-6- انتشار کتب و نشریات علمی ، آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی مربوط به موضوع فعالیت

8-6- مشارکت در تولید مواد و منابع درسی و آموزشی و نقد و بررسی علمی محتوای کتاب های درسی ، با اولویت کتاب های تازه تألیف

9-6- مشارکت در فرایند جذب ، پذیرش و ارتقاء سطح علمی و مهارتی منابع انسانی

10-6-  فراهم کردن شرایط لازم و مناسب برای تبادل تجربه و تعامل افکار و اندیشه های مرتبط با موضوع فعالیت ، در جامعه ی مشاوران و معلمان ، کارکنان آموزش و پرورش، اولیا و دانش آموزان

11-6- نقد و بررسی و تحلیل طرح ها و برنامه های علمی ، آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن .