برگزاری دوره ضمن خدمت شناخت وهدایت استعدادهای دانش آموزان

برگزاری دوره ضمن خدمت شناخت وهدایت استعدادهای داانش آموزان از طرف انجمن علمی آموزشی مشاوران مدارس خراسان رضوی با حضور استاد بهزادی در محل هنرستان کاردانش محمودزاده ناحیه ۵ مشهد